Vedtægter for Holbæk Tri (pr. 23. februar 2024)

 § 1       Navn: Foreningens navn er Holbæk Tri, og har hjemsted i Holbæk, Holbæk Kommune.

§ 2       Formål: Foreningens formål er at skabe passende rammer for medlemmernes udøvelse af triatlonsporten, samt øvrige tilgrænsende sportsgrene.

§ 3       Tilknytning: Foreningen er medlem af Dansk Triatlon Forbund. Hvis det fremmer foreningens formål, kan bestyrelsen søge optagelse i andre forbund.

§ 4       Medlemskab kan tilbydes enhver, som tilslutter sig foreningens formål. Optagelse sker ved betaling af kontingent og evt. indmeldelsesgebyr.

            Stk. 2: Medlemskab af foreningen tegnes for ét år ad gangen. Kontingentet inkluderer betaling for licens til Dansk Triatlon Forbund. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. 

            Stk. 3: Hvis et medlem findes skyldig i brug af doping i forbindelse med træning eller konkurrence udelukkes medlemmet fra foreningen i den periode, som i dommen er fastsat af Dansk Triatlon Forbund. 

            Stk. 4: Som medlem af Holbæk Tri er du i rimeligt omfang forpligtet til at tage del i de forskellige opgaver, der er nødvendige for, at foreningen kan være et aktiv for det enkelte medlem og for triatlonsportens – samt øvrige beslægtede sportsgrenes – sag såvel lokalt som nationalt.

§ 5 Bestyrelsen: Foreningens bestyrelse består af 3-6 myndige medlemmer, som vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med undtagelse af formanden der vælges af generalforsamlingen.

Herudover vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen, 1-2 revisorer og 1-2 revisor suppleanter.  Valgene afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt 1 medlem ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet 

            Stk. 2: Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kassereren i forening. 

            Stk. 3: Formanden er på valg i lige år. Bestyrelsen er på valg hhv. 1 til 2 medlemmer i lige år og 1 til 3 i ulige år. Suppleanter er på valg hvert år.

            Stk. 4: Alle Bestyrelsens beslutninger træffes på møder og føres til skriftligt referat. 
 Alle foreningens bestyrelses referater er tilgængelige for foreningens medlemmer, men er som udgangspunkt fortrolig og kun til foreningens brug.

§ 6       Regnskab og revision: Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Foreningens kasserer fører regnskab, der fremlægges og godkendes på generalforsamlingen. Foreningens regnskab revideres af den/de valgte revisor(er). Regnskabet følger kalenderåret. Kontrol og afstemning af foreningens bankkonto foretages af den/de valgte revisor(er).

 

§ 7       Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indvarsles senest 3 uger forinden.

Stk. 3: Indvarsling, dagsorden, regnskab og forslag mv. sker/offentliggøres via foreningens hjemmeside og/eller pr. mail til det enkelte medlem

Stk. 4: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt pr. e-mail eller brev til formand og kasserer senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse sammen med dagsorden og det reviderede regnskab senest 1 uge før generalforsamlingen. Modforslag skal indsendes skriftligt pr. e-mail eller brev til både formand og kasserer, for at modforslag kan være gyldige.

Stk. 5: Generalforsamlingen skal min. have følgende dagsorden:

1)    Valg af dirigent

2)    Formandens beretning

3)    Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.

4)    Behandling af indkomne forslag

5)    Forslag til budget.

6)    Valg af:

a) Formand (lige år)

c) 1-2 medlemmer (lige år)

d) 1-3 medlemmer (ulige år)

e) 1-2 revisorer (valgt for et år af gangen)

g) 1-2 suppleanter til bestyrelsen (valgt for et år af gangen) 

h) 1-2 revisor suppleant (valgt for et år af gangen). 

 

7)    Eventuelt.

På generalforsamlingen har alle medlemmer over 18 år én stemme. Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af forældre/værge, som kan afgive stemme på medlemmets vegne. Uanset ovennævnte opnår medlemmet først stemmeret 3 mdr. efter indmeldelsesdatoen. Der kan alene afgives stemme ved fysisk fremmøde – der kan ikke gives stemme ved fuldmagter. Forslag godkendes ved simpelt stemmeflertal. Såfremt der opnås stemmelighed, forkastes forslaget.

§ 8       Ekstraordinær generalforsamling afholdes på foranledning af bestyrelsen, eller når mindst 1/5 af medlemmerne kræver det og indsender forslag til dagsorden til formanden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest én måned efter, at begæringen er modtaget. Der indkaldes senest 3 uger før til en ekstraordinær generalforsamling.

§ 9       Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Ændringen besluttes ved simpelt stemmeflertal. Såfremt der opnås stemmelighed, forkastes ændringen.

§ 10     Opløsning af foreningen kan kun ske såfremt, at en enstemmig ekstraordinær generalforsamling beslutter dette. Opløsningen af ”Holbæk Tri” skal være eneste punkt på denne generalforsamlings dagsorden. En evt. formue vil blive overdraget til Dansk Triatlon Forbund til fremme af para tri.

§ 11     Karantæne/eksklusion: Medlemmer, der bevidst modarbejder eller skader foreningens omdømme, kan af bestyrelsen idømmes karantæne/eksklusion. Afgørelsen kan indankes for generalforsamlingen.

§ 12     Klubtøj defineres som det udvalg af beklædningsgenstande, der er påført Holbæk Tri’s logo. Som medlem af Holbæk Tri opfordres du til under konkurrence at benytte klubtøj ved licensstævner i Dansk Triatlon Forbunds regi – herunder mesterskaber.

§ 13     Sponsorer: Bestyrelsen kan indgå sponsoraftaler, hvor du som medlem er forpligtet til at respektere disse sponsoraftaler.

§ 14     Individuelle sponsoraftaler – kan indgås med bestyrelsens godkendelse idet, de forudsættes ikke at kompromittere øvrige indgåede sponsoraftaler i foreningen.

 

Vedtægterne pr. 6. april 2017, ændret d. 7. november 2017, ændret d. 12. marts 2018, ændret 23. februar 2024